Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (11)Trestný zákon - Veľký komentár, 3. aktualizované vydanie

naučné, 2016

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu Kolektív renomovaných autorov pod vedenim Prof. JUDr. Jozef Čentéša, PhD predkladá odbornej a...

Uložiť na porovnanie

Kompetentný hovorca - Eva Chudinová, Andrej Tušer

beletria, 2013

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj na etymológiu slova hovorca a...

Uložiť na porovnanie

Právne dejiny Slovenska - I. diel, 3. prepracované vydanie

beletria, 2012

Cieľom tejto učebnej pomôcky nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú považované za vhodné a účelné pri štúdiu národnej...

Uložiť na porovnanie

Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok - Imrich Fekete SK

beletria, 2015

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva § 460 až 487 Občianskeho zákonníka. Termín vydania –...

Uložiť na porovnanie

Ústavné právo Slovenskej republiky, všeobecná + osobitná časť - Ján Svák, Karel Klíma, Ľubor Cibulka - 2013

beletria, 2013

Aktualizované vydanie Ústavného práva, všeobecná (4.) + osobitná časť (5. vydanie) Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu...

Uložiť na porovnanie

Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok - Imrich Fekete

beletria, 2015

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu....

Uložiť na porovnanie

Praktikum mediálnej tvorby - Andrej Tušer

naučné, 2010

Autor knihy je držiteľom ocenenia Slovenského syndikátu novinárov Mercurius Veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2010. Ocenenie je slovenským ekvivalentom americkej...

Uložiť na porovnanie

Zákon o priestupkoch - Veľký komentár

2016

Zákon o priestupkoch vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Tento komentár určite nie je z hľadiska časového prvým komentárom na našom trhu, ale toho času...

Uložiť na porovnanie

Občiansky zákonník, Veľký komentár, 1. zväzok Všeobecná časť - § 1 - § 122

naučné, 2014

Publikácia sa venuje výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka § 1 až § 122. Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne...

Uložiť na porovnanie

Správny poriadok a správny súdny poriadok - Milučký Jozef

naučné, 2017

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby...

Uložiť na porovnanie

Trestný poriadok. Veľký komentár 3. Aktualizované vydanie (Jozef Čentéš)

2017

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa...

Uložiť na porovnanie

Trestné právo Európskej Únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky - Ivor Jaroslav a kolektív

naučné, 2013

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili...

Uložiť na porovnanie

Československé právne dejiny - Vojáček Ladislav

beletria, 2013

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v...

Uložiť na porovnanie

Správny poriadok a správny súdny poriadok (Jozef Milučký)

2017

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby...

Uložiť na porovnanie

Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax - Korkonosenko S. G.

naučné, 2014

Dielo prestavuje teóriu žurnalistiky ako samostatnú oblasť poznania a výskumu. Zaoberá sa potrebami žurnalistickej praxe, protirečeniami vo vzájomných vzťahoch teórie a praxe...

Uložiť na porovnanie

Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok

naučné, 2016

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu...

Uložiť na porovnanie

Zákon o odpadoch - komentár

2016

Zákon o odpadoch vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Po štrnástich rokoch prichádza v odpadovom hospodárstve k zásadnej zmene. Doterajší zákon o odpadoch a...

Uložiť na porovnanie

Základy stavebného práva - Vladimír Hutta

beletria, 2011

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne určená študentom právnických fakúlt zameraná na zvládnutie...

Uložiť na porovnanie

Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie

2010

Autor Forenznej psychológie prednáša tento predmet viac ako 30 rokov pre poslucháčov psychológie, práva a ďalších pomáhajúcich profesií (medicína, sociálna práca ai.). Zároveň...

Uložiť na porovnanie

Trestný poriadok - veľký komentár, 2. vydanie

beletria, 2015

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016. Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych...

Uložiť na porovnanie

Teorie a praxe kulturních průmyslů - Zelinský Miroslav

beletria, 2012

2013. Naše vysokoškolská učebnice zahrnuje řadu r

Uložiť na porovnanie

Psychologické aspekty výchovy

z recenzií: "Prínos publikácie vidím okrem iného v usporiadaní narastajúceho množstva poznatkov a najmä problémov v oblasti výchovy a výchovného pôsobenia, ktoré prináša...

Uložiť na porovnanie

Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže

2013

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 24. - 25. apríla 2013 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Uložiť na porovnanie

Legal English - Fundamental Terms and Topics (Peter Potasch)

2009

Táto učebnica anglického jazyka pre právnikov je z hľadiska štýlu prvá svojho druhu v Slovenskej republike. Akceptuje moderné prístupy k výučbe právneho jazyka a vzácnym...

Uložiť na porovnanie

Manažment rozvoja ľudských zdrojov

2017

Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského...

Uložiť na porovnanie

Súdne inžinierstvo

2008

V trestnom konaní sa s cieľom efektívneho napĺňania jeho účelu vo veľkej miere využívajú aj poznatky tzv. forenzných disciplín, medzi ktoré patrí i súdne inžinierstvo. Uplatňujú...

Uložiť na porovnanie

Rozsudky Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva

2006

Publikácia Rozsudky Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva sa venuje výlučne judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, sprostredkováva originálne texty jeho...

Uložiť na porovnanie

PMPP 1-2/2012 Zákonník práce

2012

Kniha: Personálny a mzdový poradca podnikateľa č. 1-2/2012: (EAN:8584113053976) máte možnosť kúpiť na Literama.sk. .

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 145 produktov
1 2 3 4 5

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy