Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.sk

Zobraziť iba zlacnené. (13)Personálny manažment - Anna Kachaňáková, Oľga Nachtmannová, Zuzana Joniaková

beletria, 2011

Druhé vydanie Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách...

Uložiť na porovnanie

Aplikovaná psychológia pre ekonómov a manažérov - Marta Flešková, Viktória Dolinská

beletria, 2010

Publikácia sa zaoberá vznikom a formovaním psychológie ako vedy, rôznorodosťou prístupov k skúmaniu psychických a psychologických javov, opisom človeka ako osobnosti so svojimi...

Uložiť na porovnanie

Základy teórie štátu a práva - Šmihula Daniel, Krošlák Daniel

beletria, 2013

Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva. Učebnica je...

Uložiť na porovnanie

Dane - Audit - Účtovníctvo

beletria, 2011

Druhé, rozšírené vydanie špecializovaného slovníka odborných výrazov v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý zostavujú odborníci BMB Leitner za oblasť daní, auditu a účtovníctva,...

Uložiť na porovnanie

Finančný manažment - Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský

naučné, 2011

Tretie, prepracované a doplnené vydanie Publikácia predstavuje komplexnú problematiku finančného manažmentu – od jeho obsahu a úloh cez pôsobenie ekonomického okolia,...

Uložiť na porovnanie

Kriminológia - Kvieton Holcr

naučné, 2008

Publikácia predkladá ucelený výklad základných problémov kriminológie ako vedného odboru a študijného predmetu vchádzajúceho do mnohých vysokoškolských spoločenskovedných...

Uložiť na porovnanie

Rímske právo - Karol Rebro, Peter Blaho

80% (Veľmi dobrý)1 recenzia

naučné, 2010

Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám...

Uložiť na porovnanie

Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve - Oľga Poniščiaková

beletria, 2010

Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému,...

Uložiť na porovnanie

Regionálna ekonómia a politika - Milan Buček – Štefan Rehák – Jozef Tvrdoň

naučné, 2010

Po desaťročí používania zahraničných učebníc, v ktorých, samozrejme, absentovali slovenské regionálne problémy a slovenská regionálna politika, prináša autorský kolektív z...

Uložiť na porovnanie

Peter Šamko

naučné, 2012

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov. Cieľom tejto publikácie je...

Uložiť na porovnanie

IURA - Vlachynský Karol a kolektív

2009

Publikácia siedmich vysokoškolských učiteľov s dlhodobými praktickými aj pedagogickými skúsenosťami zahŕňa základné témy disciplíny podnikové financie, ktorými sú všeobecné...

Uložiť na porovnanie

Judikatúra vo veciach priestupkového práva - Eva Babiaková, Jeannette Haidinová

beletria, 2012

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov...

Uložiť na porovnanie

Medzinárodné finančné centrá - Jana Kotlebová, Božena Chovancová

naučné, 2009

Cieľom monografie je predovšetkým poukázať na faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných centier, a analyzovať pozitívne a negatívne stránky tohto...

Uložiť na porovnanie

Manažment - Mikuláš Sedlák

100% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2009

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových okruhov...

Uložiť na porovnanie

Základy marketingu - Viera Cibáková, Gabriela Bartáková

naučné, 2007

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov...

Uložiť na porovnanie

Štatistické metódy pre ekonómov - Viera Pacáková a kolektív

beletria, 2009

Učebnica poskytuje výklad štatistických metód v takej šírke a hĺbke, aby čitateľ pochopil ich význam pre ekonomickú prax, princíp a podmienky ich aplikácie a aby dokázal...

Uložiť na porovnanie

Medzinárodná expanzia firiem – stratégie, partnerstvá a ľudské zdroje Ferenčíková Soňa

naučné, 2013

Publikácia prináša a sprostredkúva poznatky z oblasti investovania v zahraničí, tvorby medzinárodných stratégií, vytvárania medzinárodných partnerstiev, strategických aliancií,...

Uložiť na porovnanie

Nákladový controlling - Alžbeta Foltínová

2011

Vysokoškolská učebnica Nákladový controlling je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej a pedagogickej činnosti jej autorov a ich spolupráce s hospodárskou praxou. Obsahuje...

Uložiť na porovnanie

Rozpočtová teória, politika a prax - Kornélia Beličková a kolektív

beletria, 2010

Publikácia je výstupom poznatkov kolektívu autorov, ktorí svoj profesionálny pracovný život „zasvätili" spoločenským vedám na poli ekonomickom, právnickom a filozofickom a...

Uložiť na porovnanie

Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia - Kabát Ladislav, Majková Sobeková Monika, Vincúrová Zuzana

naučné, 2013

Vysokoškolská učebnica spája poznatky z teórie domácich i svetových autorov so skúsenosťami podnikov, ale aj relevantných inštitúcií z praxe. Okrem tradičnej analýzy účtovných...

Uložiť na porovnanie

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy - Soňa Košičiarová

naučné, 2012

Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy. Tieto princípy, implicitne...

Uložiť na porovnanie

Verejné financie - Rudolf Sivák a kolektív

beletria, 2007

Knižný trh obohacuje nová, originálna téma z pera pôvodných autorov, skúsených vysokoškolských pedagógov, ktorí prezentujú teoretické i praktické poznatky z oblasti verejných...

Uložiť na porovnanie

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva - Dagmar Lantajová

naučné, 2008

Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou reaguje na napĺňanie...

Uložiť na porovnanie

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS - Peter Krištofík, Zuzana Šuranová, Darina Saxunová

naučné, 2011

Publikácia Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS poskytuje komplexný pohľad na účtovníctvo podniku vedené v súlade s princípmi IFRS. Jej cieľom je tiež poukázať na...

Uložiť na porovnanie

Judikatúra vo veciach náhrady škody - JUDr. Katarína Nemcová, JUDr. Peter Vojtko

naučné, 2011

Publikácia z úspešnej edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je...

Uložiť na porovnanie

Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok - Ján Lazar a kolektív

beletria, 2010

Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho...

Uložiť na porovnanie

Medzinárodný finančný manažment – zbierka príkladov - Anna Polednáková

naučné, 2011

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné zmeny v...

Uložiť na porovnanie

Rímske právo

2010

Karol Rebro 4.prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice pevná 522 strán IURA EDITION spol. s r.o. 2010

Uložiť na porovnanie

Medzinárodné právo verejné všeobecná a osobitná časť - Ján Klučka

beletria, 2011

Učebnica MPV pre študentov právnických fakúlt je členená na všeobecnú a osobitnú časť a pináša základné poznatky a všeobecnú orientáciu vo vybraných inštitútoch a normách...

Uložiť na porovnanie

Ekonómia a životné prostredie - Eva Romančíková

naučné, 2011

Problematika životného prostredia je v súčasnosti predmetom výskumu viacerých vedeckých disciplín. Vedci z celého sveta vyslovujú vážne varovania, volajúc po zmene prístupov k...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 184 produktov
1 2 3 4 5...7

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy