Heureka.sk - nákupný radca

Partner sekcie

bux.sk bux.sk
www.bux.skObchodný zákonník - Veľký komentár I. a II. Zväzok - Oľga Ovečková

naučné, 2017

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení...

Uložiť na porovnanie

Akcionářské dohody

naučné, 2017

Kristián Csach ; Bohumil Havel Wolters Kluwer 2017 Kniha, čeština

Uložiť na porovnanie

Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár

beletria, 2016

Rekodifikácia verejného obstarávania - prvý veľký komentár k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na slovenskom knižnom trhu.Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom...

Uložiť na porovnanie

Repetitórium trestného práva - Ivor Jaroslav, Záhora Jozef

beletria, 2017

3. vydanie Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

Uložiť na porovnanie

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní

naučné, 2016

Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Dokazovanie patrí dnes vzhľadom na nové procesné...

Uložiť na porovnanie

Didaktika - Turek Ivan

86% (Perfektný)5 recenzií

naučné, 2014

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné...

Uložiť na porovnanie

E-shop od nápadu po úspech Martin Krupa

100% (Perfektný)1 recenzia

2018

Nakupovanie prostredníctvom internetu je dlhodobo na vzostupe a možno predpokladať, že počet kupujúcich, ako aj predávajúcich bude naďalej rásť. Do dnešného dňa…

Uložiť na porovnanie

Zákon o Policajnom zbore - komentár

20% (Nepoužiteľný)1 recenzia

beletria, 2017

Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a základných ľudských práv predstavuje jednu zo základných úloh právneho a demokratického štátu. Na zabezpečovaní týchto úloh sa...

Uložiť na porovnanie

Tvor společenský

beletria, 2012

Knihu Tvor společenský (Elliot Aronson) si môžete pohodlne objednať na iPark.sk Nakupujte v spoľahlivom internetovom kníhkupectve iPark.sk.

Uložiť na porovnanie

Judikatúra vo veciach dedičského práva - Horváth Edmund

naučné, 2014

Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o vám dáva do pozornosti ďalšiu publikáciu z čitateľsky obľúbenej edície – Judikatúra vo veciach dedičského práva. Jeden starší vtip hovorí,...

Uložiť na porovnanie

Rodinná mediácia

2018

Publikácia je zameraná na pomoc rodine pri riešení konfliktov, venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať....

Uložiť na porovnanie

Zákon o ochranných známkách č. 441-2003 Sb. - komentář - Pavel; Charvát Radim; Hejdová Simona; Černý Mirosl

beletria, 2017

Autor : Miroslav Černý, Pavel Koukal, Simona Hejdová, Radim Charvát, Druh sortimentu : Kniha, Název : Zákon o ochranných známkách, Jazyk : Čeština, Počet strán : 648

Uložiť na porovnanie

Správne právo hmotné Všeobecná časť

2018

Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov...

Uložiť na porovnanie

Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe - Jozef Sýkora

beletria, 2016

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť...

Uložiť na porovnanie

Civilný mimosporový poriadok - komentár - Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

naučné, 2016

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a...

Uložiť na porovnanie

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy (Anna Šlosárová a kolektív

beletria, 2016

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív Účtovníctvo Wolters Kluwer, 2016 získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia...

Uložiť na porovnanie

Notársky poriadok - komentár

beletria, 2017

V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 3231992 Zb. o notároch a notárskej činnosti Notársky poriadok v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na...

Uložiť na porovnanie

Drogy v dopravě

beletria, 2015

Monografie je koncipována jako učebnice zejména pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze, ale i dalších vysokých škol, v jejichž studijních programech je...

Uložiť na porovnanie

Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni - kolektív autorov

naučné, 2014

Monografia spracúva aktuálnu problematiku manažmentu obecnej samosprávy na miestnej úrovni v SR, ktorej sa dosiaľ v odbornej literatúre nevenovala pozornosť. Je výsledkom...

Uložiť na porovnanie

Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí - praktikum - Kovalčíková Antónia, Kordošová Alena

naučné, 2014

Svojím obsahom je praktikum zamerané predovšetkým na riešenie špecifických problémov účtovníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí. Obsahuje základné...

Uložiť na porovnanie

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa - Stanislavová Mária

100% (Perfektný)1 recenzia

naučné, 2014

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola rada...

Uložiť na porovnanie

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

100% (Perfektný)2 recenzie

naučné, 2017

Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho školstva, t. j. na...

Uložiť na porovnanie

Psychofarmakológia

naučné, 2016

Publikáciu Psychofarmakológia zostavili autori so snahou poskytnúť informácie o psychofarmakách a ich využití v psychiatrii, ale aj v iných medicínskych a príbuzných odboroch....

Uložiť na porovnanie

Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích - Lucie Betáková; Eva Homolová; Milena Štulrajterová

beletria, 2017

Lucie Betáková ; Milena Štulrajterová ; Eva Homolová Wolters Kluwer 2017 Kniha, čeština, 120 stran

Uložiť na porovnanie

Bankový marketing

2018

Publikácia Bankový marketing zjednodušenou formou prezentuje existujúce princípy a špecifiká bankového marketingu a dopĺňa ich o aktuálne poznatky, reflektujúc pritom podmienky...

Uložiť na porovnanie

Praktikum z teórie práva

beletria, 2015

Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je...

Uložiť na porovnanie

Nariadenie Rím I Pavel Lacko

2017

Napriek tomu, že nariadenie Rím I už niekoľko rokov predstavuje základnú reguláciu vzťahujúcu sa na otázku určenia rozhodného práva v zmluvných záväzkoch, nebola mu dosiaľ v...

Uložiť na porovnanie

Vzdělávací systémy v zahraničí: Encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA - Jan Průcha

beletria, 2017

Publikace poskytuje informace o tom, jak jsou utvářeny vzdělávací systémy v zahraničí. Celkově je popsáno 30 systémů v Evropě a dále v Japonsku, Kanadě a USA. Přehledně,...

Uložiť na porovnanie

Procesný manažment - teória a prax - Zuzana Závadská; Veronika Korenková

naučné, 2017

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých sa...

Uložiť na porovnanie

Výkladový slovník pre verejnú správu - Cibáková Viera a

2017

Verejná správa ako relatívne nový vedný odbor čelí problému nejednotného výkladu svojho pojmového aparátu, ktorý vyplýva z mnohých faktorov. Autorský kolektív bol preto...

Uložiť na porovnanie

1 - 30 z 1346 produktov
1 2 3 4 5...45

Tovar obľúbených značiek
na jednom mieste:

Vyberajte v českej verzii Heureka.cz: Knihy